menuclose
Bize
Sorun
“Sitemizde size daha iyi hizmet sunabilmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgiye Çerez Politikası dökümanımızdan erişebilirsiniz.”

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

AKADEMİ GRUP ESTETİK MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT MÜŞAVİRLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (Bundan böyle RENE CLİNİC olarak anılacaktır. ) ve  personeli tarafından sizlere sunulmakta olan sağlık hizmeti sürecinde tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.


VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ  


RENE CLİNİC olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.


MUAYENEHANE TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz),
İletişim Bilgileriniz (Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz),
Finansal Verileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
Sağlık Bilgileriniz ( Muayene verileriniz, tanı ve operasyon bilgileriniz, tıbbi özgeçmişinize ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait veriler, laboratuvar sonuçlarınız, tıbbi görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene randevu bilgileriniz, reçete  bilgileriniz, kullandığınız ilaç bilgileri, operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarınız, üçboyutlu görsel verileriniz, klinik takip videolarınız, muayene öncesi danışma, teşhis, tedavi ve takip sürecinde doktorunuz ile dijital ortamda (E-posta, SMS, sosyal medya, dijital mesajlaşma platformları vb.) yapılan tüm görüşme ve yazışmalar, hizmetlerin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen kişisel verileriniz),
Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer işleme şartlarına bağlı olarak işlenmektedir. RENE CLİNİC’ in verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; 


Sunmakta olduğumuz hizmetlere dair işlemlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi ve hizmetin ifası kapsamında sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin  faydalanmasını sağlamak,
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,
Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması, araştırılması.
Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi
Randevu almanız halinde, randevu hakkında haberdar edilme,
İlgili mevzuat gereğince talep edilmesi halinde Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Açık rızanız doğrultusunda diğer hastaların ve kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, tanıtım, hacim arttırma, bilimsel araştırma ve eğitim amacıyla,
ve bunlarla sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP 


Kişisel verileriniz tarafımızca, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, görüntü ve çağrı merkezi ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır. 


Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi Açık rızanızın bulunması veya Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.


Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik vs.)
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Tarafınız ile akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
Hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
Yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

Açık rızanızın bulunması,
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, size ait tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, aldığınız sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Rene Clinic  tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI


Kişisel verileriniz ;   Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, ameliyat gerektiren operasyonlarda anlaşmalı olduğumuz özel hastaneler ile, özel sigorta şirketleri, kolluk kuvvetleri ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) aldığımız hizmet sağlayıcılarımız  ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde paylaşılabilecektir.


Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak, kanuni zorunluluk hali dışında 3. Kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır.  

 


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

https://www.reneclinic.com/  İnternet sitemizde yer alan “KVKK  Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Tesvikiye Caddesi Varol Apt no:7 Kat:3 Daire:4 Nişantaşı – Şişli – İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

 Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

 “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  info@reneclinic.com e-posta adresine iletebilirsiniz.  

Tarafımıza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

AÇIK RIZA METNİ

MUVAFAKATNAME

Akademi Grup Estetik Medikal Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Akademi Grup Estetik Medikal Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.

Şahsıma ait kişisel veriler, Akademi Grup Estetik Medikal Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından verilen hizmetin ifası kapsamında toplanmaktadır. Akademi Grup Estetik Medikal Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından söz konusu kişisel verilerim kanunların gerektirdiği süreyle saklanmakta ve hizmet sözleşmesinin ifasının ve kanunların gerektirdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

İşbu muvafakatname, “İnternet Sitesinde mevcut Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı ve açık rıza gerektiren durumlar için; 

· Tıbbi amaçlar ile operasyon öncesi ve sonrası fotoğraf ve video kayıtlarının alınmasına, 

· Sağlık verilerim ve biyometrik verilerim başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, 

· Aydınlatma metninde işlendiği belirtilen tüm kişisel verilerimin hizmetin ifası kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanma amaçları doğrultusunda işlenmesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla  yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve yurtdışına aktarım sayılacak destek aldığımız hizmet sağlayıcılarına (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim, tedarikçi, danışman vs.) aktarılmasına, açık olarak özgür irademle izin veriyorum.